Στο International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (IMCL), το οποίο έλαβε χώρα την 4η και 5η Νοεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε η επιστημονική έρευνα με τίτλο “Customer Journey: Applications of AI and Machine Learning in E-Commerce” από τον Αλέξανδρο Ι. Μετσάι. Η επιστημονική έρευνα διενεργήθηκε από τους Α. Ι. Μετσάι, Ε. – Μ. Ταμπάκη, Κ. Καραμίτσιο, Κ. Κοτρώτσιο, Π. Χατζημίσιο, Γ. Σταλίδη και Κ. Γουλιανά. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά τις πλέον πρόσφατες εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης στην διαδικασία βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών κατά την διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών. Η θεματολογία της εστιάζει σε μια αναδρομή των προαναφερθέντων εφαρμογών στην βιβλιογραφία της τελευταίας δεκαετίας, και πιο συγκεκριμένα στην παροχή βέλτιστων, εξατομικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου. Αποτελεί μια διεξοδική παρουσίαση των εξελίξεων στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, και βάση για μελλοντικές σχετικές επιστημονικές μελέτες. Στον σύνδεσμο θα βρείτε ολόκληρη την έρευνα, όπως αυτή δημοσιεύτηκε με το πέρας του συνεδρίου.